Tjänster

Arbetsförmåga

Utredning av arbets- och aktivitetsförmåga

Utredning sker i samverkan med myndighet eller företag och utformas utifrån den aktuella frågeställningen för att klargöra individens arbetsförmåga i relation till arbetets krav, samt förutsättningar för medicinsk- arbetslivs- yrkesinriktad rehabilitering.
Utlåtande med vidare rekommendationer ger en snabb, samlad bedömning av arbetsförmågan och är ett stöd för arbetsgivare, sjukvård, försäkringskassan och/eller arbetsförmedlingen för val av vidare åtgärder.

Tillvägagångssätt
Genom samtal och observation i arbete/ aktivitet- som kan ske både i reell- och anpassad miljö, tittar vi på individens interaktion med den -fysiska, -organisatoriska -och sociala -samt den digitala arbetsmiljön.
Individen får själv skatta sin förmåga i arbete/aktivitet via validerade screeninginstrument. Samtal och skattning av förmåga kontra arbetsmässiga krav med arbetsgivare/ chef/ HR kan ingå som en del i processen. Vi tittar på möjligheter att kompensera för begränsningar och lyfta fram resurser.

* Delar av tjänsten fungerar både vid fysiska möten, telefon, chatt eller videolänk.

Kognitiv ergonomi

God kognitiv ergonomi för att avlasta hjärnan

Alltmer kretsar kring samspelet mellan människa – teknik- organisation, hur vi ser, tolkar, minns och fattar beslut.
I dag är det vanligt med multitasking och ett ständigt ”on-läge”, vilket skapar stress och gör oss ineffektiva. För att känna oss mer effektiva behöver vi utrymme för fokus med färre distraktioner och avbrott för att fungera kognitivt optimalt.

Tjänsten innebär:

 • Kartläggning av hur, när, var och om uppgifter/aktiviteter i vardag och/eller arbete utförs, samt varför. Därefter får individen hjälp med att bygga upp fungerande rutiner och vanor som ger struktur i tillvaron.
 • Baserat på kartläggning får individen konkreta riktlinjer genom skriftliga rekommendationer, vid behov också förslag på kognitiva hjälpmedel/teknologi som kan underlätta i vardagen.
 • Syftet med tjänsten är att främja en hälsosam balans i vardag och arbete samt minska upplevelsen av stress genom förbättrad planering och prioritering av uppgifter kopplat till energinivå och tidsåtgång.

Vi går bl a igenom:

 • hur vi bäst prioriterar och planerar uppgifter över dag/vecka/månad
 • att sätta mål, undvika uppskjutarbeteende
 • balans mellan olika typer av aktiviteter
 • vikten av vila/återhämtning för ökad energi och minskad stressnivå

* Tjänsten fungerar både vid fysiska möten, telefon, chatt eller videolänk.

Belastningsergonomi

Rätt arbetsställning och belastning

Vi har lång erfarenhet av ergonomiskt arbete i många olika branscher. På senare tid har ergonomi kring datorarbetsplatsen blivit alltmer dominerande där det finns stora möjligheter att bidra till förbättringar för att undvika besvär som beror på ensidigt och statiskt muskelarbete.

Stillasittandet har ökat markant i och med våra ändrade levnadsvanor, både på arbetsplatsen och privat. Att kunna bidra till att minska stillasittandet, öka variationen i arbetsställningar samt öka de lågintensiva vardagsaktiviteterna, lägger vi ett stort fokus på i arbetet.
En viktig åtgärd är att skapa förståelse och ge kunskap till såväl den enskilde som arbetsledning som planerare.

Tjänsten innebär:

 • Vi startar med en kartläggning på arbetsplatsen- vilket kan innebära en grupp eller enskild individ, det kan både vara i förebyggande syfte eller när problem har uppstått.
 • En analys görs gällande sambandet mellan ev upplevda besvär och individens arbetsmiljö/arbetsställning som resulterar i en riskbedömning.
 • Därefter görs åtgärder direkt på plats och/eller lämnas ett åtgärdsförslag.
 • Uppdraget dokumenteras skriftligt och blir ett bidrag till det Systematiska Arbetsmiljöarbetet.

Vid datorarbete går vi bl. a igenom:

 • Arbetsställningar och arbetsrörelser.
 • Inställning av stol, arbetsbord och arbetsredskap (dator, skärm, tangentbord, mus mm).
 • Ljussättning/ belysning.
 • Ljudnivå.

*) Vissa delar av tjänsten fungerar förutom via fysiska möten även via telefon/ chatt/ videolänk.

Fysisk aktivitet och kost

För att komma igång med- eller upprätthålla en hälsosam livsstil finns möjlighet att få hjälp av en legitimerad fysioterapeut med PT-bakgrund samt en kost- näringsexpert.

I tjänsten med fysioterapeut går vi bl.a. igenom:

 • Tidigare och nuvarande fysisk aktivitet gällande, karaktär, frekvens och intensitet.
 • Önskemål och förväntningar gällande uppnått resultat.
 • Information om vikten av återhämtning/avslappning.
 • Fastställande av mål.
 • Tillvägagångssätt för att nå uppställda mål enligt SMART-modellen.

I tjänsten med kost- och näringsterapeut går vi bl.a. igenom:

 • Tidigare och nuvarande kosthållning, dietik, allergier etc.
 • Önskemål och förväntningar gällande uppnått resultat.
 • Fastställande av mål.
 • Tillvägagångssätt för att nå uppställda mål enligt SMART-modellen.

Vi bygger upp ett program som individanpassas för att möta varje individs unika bakgrund, behov och förutsättningar. Våra terapeuter och lic. tränare har stor erfarenhet av att möta personer med skiftande kunskap och erfarenhet inom träning, kost och återhämtning. Genom motivation och inspiration ser vi till att hitta en fungerande lösning för varje individ att skapa sig en hälsosam livsstil och nå sina mål.

* Tjänster inom träning och kost kan även utföras i större-mindre grupp (teori/praktik), samt delar utföras via chatt/videolänk.

Hälsoprojekt

Spännande hälsoprojekt är på gång i samarbete med andra professioner inom hälso- sjukvård samt IT-sektorn, håll utkik under Nyheter!

Vilken insats ska jag välja?

Det kan vara svårt att avgöra vad som är mest angeläget för en viss individ, grupp eller organisation.
Kontakta oss – mail, tfn eller chatt så hjälper vi till att hitta lämplig insats för er utifrån era behov.

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg